Видове

Видове системни констелации

Това е една интересна класификация, която ще покаже как могат да се ползват системните и семейни констелации.

По формат на работа имаме следните видове констелации (разбира се, те могат да са смесени):

  • Групова.Това са най-известните констелации, при които имаме няколко човека, които участват и могат да бъдат представители в констелацията
  • Индивидуална. Това е констелационна работа, в която участват само констелаторът и клиентът. В процеса на работа могат да се използват различни предмети (маркери) за онагледяване на процеса. Тези маркери могат да бъдат фигури, листове хартия, обувки, парчета плат и т.н.Тези констелации могат да се използват, например, когато се търси гъвкавост във времето на провеждане и когато присъствието на трети лица е нежелателно.
  • Водена визуализация. Това е констелация, която се провежда във въображението на терапевта и клиента. Прилича на водена медитация и е необходимо преди началото й клиентът да релаксира под ръководтсвото на терапевта.

По степен на възндействие констелациите могат да се разделяр на диагностични и терапевтични. Диагностичните имат за основна цел да покажат какво се случва/се е случило в семейната система на клиента. Те могат да преминатв в терапевтична констелация, в коиято се търси по-доброто решение на конкретен проблем.

По това дали клиента и констелатора се намират на едно място или не, различаваме присъствени и дистанционни констелации. Дистанционните могат да се провеждат по телефон, Скайп или въобще връзката с клиента може да отсъства. При дистанционната констелация клиентът може да назначи свой представител, който отговоря за неговите интереси по време на констелацията. Това се прави, когато клиентът по някаква причина не може да присъства лично, но е дал разрешение да се работи за него. Също дистанционно (по телефон или Скайп) може да се направи и водена визуализация.

По вида поставена тема за работа имаме семейни, организационни (бизнес), структурни констелации:

  • Семейните констелации са насочени към установяване на ред в семейната система на клиента. Всеки човек в своя живот, постижения и съдба се влияе от семейната си система. Семейната констелация визуализира проблемите в нея, възстановява баланса й, намира подходящото място за клиента в нея и подобрява функционирането на нейните елементи.Това се отразява благотворно на взаимоотношенията, успеха и благосъстоянието.
  • Организационните (бизнес) констелации са насочени към работа с организации и бизнес структури. Те са създадени на базата на системно-феноменологичния подход и са развити от Гюнтард Вебер. Показват динамиката и взаимодействията във фирми, предприятия, организации с идеална цел и т.н. Клиентът може да види своята роля в организацията, да взема решения относно работата и служителите, да променя стратегията на развитие на компанията благодарение на организаионната констелация и тн.
    Варианти на организационните констелации са политическите констелации и констелациите между държави.
  • Структурните констелации позволяват изледването на отделни елементи в структурата на цялото за постигане на конкретни цели.  При тях може да се работи със всеки елемнт от цялото (например болестен симптом), за да се види какво е неговото място и как да бъде разрешен проблема. Създадени са с кативното участие на проф. Матиас Варга фон Кибед.

Структурните констелации включват и следните видове констелации:

  1. Констелации на симптоми. Под симптом рабираме проблем, болест, начин на проявление на болест (напр. световъртеж), зависимост, повтарящи се ситуации. Вижда се колко често и как симптомът се повтаря в семейната система и как сам по себе си той е определена система, която се състои от своите елементи. Може да се разглежда и част от тялото или част от личността на клиента (напр. чувства, интелект, интуиция, здрава и болна част, мъжко и женско, и т.н.), които да бъдат въведени в констелацията като самостоятелни елементи.
  2. Архетипна констелация. Позволяват на клиента да направи несъзнаваното съзнавано. Използват се архетипи (по К.Г.Юнг), като Бог, майка, баща, сянка и т.н.

Класическите семейните констелации са тези, които познаваме като констелациите провеждани в група. Освен тях има и духовни констелации, които представляват духовно-философска практика, която често има мощен терапевтиен ефект. При тях се приема съществуването на източник, който е движещата сила в света, който не може напълно да се осъзнае от човека, но е негова цел. При духовните констелации се оставяме на движението на духа, освободени от всякакви намерения и намирайки се нулево състояние (състояние на празнота), позволявайки на всичко, което съществува да се прояви.

Това са начините, по които най-често се използват системните констелации.